Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Allmänna bestämmelser och villkor

Allmänna villkor Pretanos

Artikel 1 - Definitioner
I dessa allmänna villkor ska följande definitioner gälla:
Betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte handlar som ett led i utövandet av ett yrke eller en näringsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;
Dag: kalenderdag;
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
Varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören har samlats i samma rum vid samma tidpunkt.
Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från näringsidkaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras i entreprenörens lokaler och de kommer att skickas gratis till konsumenten så snart som möjligt på begäran.
Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.
Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, skall andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och, i händelse av motstridiga allmänna villkor, kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis är ogiltiga eller har förlorat sin giltighet, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och den aktuella bestämmelsen ska utan dröjsmål genom ömsesidig överenskommelse ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens innebörd.
Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
Oklarheter om tolkningen av eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, skall detta uttryckligen anges i erbjudandet.Erbjudandet är utan förpliktelse. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte vara en anledning till ersättning eller uppsägning av avtalet.Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:Priset, exklusive tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att vara på kundens bekostnad och risk.Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda förordningen för post- och kurirtjänster med avseende på import. Denna ordning gäller om varorna importeras till destinationslandet i EU, vilket är fallet i det aktuella fallet. Post- och/eller kurirtjänsten tar ut mervärdesskatt (oavsett om den tas ut tillsammans med tullklareringsavgifterna eller inte) från mottagaren av varorna;
eventuella kostnader för försändelsen;Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta ändamål;
huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;metoden för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken näringsidkaren garanterar priset;Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;Hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och, om så önskas, korrigera de uppgifter som han lämnat enligt avtalet;Eventuella andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;De uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt.Distansavtalets minimilängd vid en transaktion med varaktighet.Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.
Artikel 5 - Avtalet
Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 träder avtalet i kraft när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig själv om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att fästa särskilda villkor för genomförandet, samtidigt som han anger skäl.
Entreprenören kommer att inkludera följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
1. besöksadressen till entreprenörens etablering där konsumenten kan gå med klagomål;

2. De villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten;
3. Information om garantier och befintlig kundservice;4. de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har försett konsumenten med dessa uppgifter innan avtalet genomförs
5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är på obestämd tid.I händelse av en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
Varje avtal ingås på suspensiva villkor om tillräcklig tillgänglighet av de relevanta produkterna.
Artikel 6 - Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upphäva avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för entreprenören.Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med försiktighet.Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av entreprenören.
Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt för entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten bör meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mejl.Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar.Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i tid, t.ex. med hjälp av ett avsändningsbevis.
Om kunden inte har uttryckt sin önskan att använda sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.
Artikel 7 - Kostnader vid ångerrättOm konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att returnera produkterna bäras av konsumenten.Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter återkallelsen. Detta är föremål för villkoret att produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller att avgörande bevis för fullständig retur kan presenteras.Artikel 8 - Uteslutning av ångerrättenEntreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkt 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt angav detta i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks.Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter:
1. som skapades av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;2. som är tydligt personliga till sin natur3. som inte kan returneras på grund av deras natur4. som förstör eller åldras snabbt5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;6. för enskilda tidningar och tidskrifter
7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara där konsumenten har brutit förseglingen
8. för hygieniska produkter för vilka konsumenten har brutit förseglingen.
Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för tjänster
1. som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
3. som rör vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset
Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade regler eller bestämmelser.Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt dem och:1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser, eller2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Enligt artikel 5.1 i 1968 års lag om omsättningsskatt sker leveransen i det land där transporten påbörjas. I det aktuella fallet sker leveransen utanför EU.Efter detta kommer post- eller kurirföretaget att ta ut importmoms eller förtullningsavgifter från kunden.Följaktligen kommer ingen moms att debiteras av entreprenören.
Alla priser är med reservation för tryckfel.Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av feltryck och sättfel.I händelse av tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.
Särskilda extra klareringsavgifter och/eller importtullar ingår inte i priset och ska bäras av kunden.


Artikel 10 - Efterlevnad och garanti
Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagstadgade bestämmelserna och/eller statliga förordningar på det datum då avtalet ingicks. Om så avtalats garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.
Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till entreprenören skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Retur av produkterna ska ske i originalförpackningen och i nytt skick.Entreprenörens garantiperiod motsvarar fabrikens garantiperiod.Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas ultimata lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, eller för råd angående användning eller tillämpning av produkterna.Garantin gäller inte om:
Konsumenten själv har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med instruktionerna från entreprenören och/eller på förpackningen;Otillräckligheten är helt eller delvis resultatet av bestämmelser som införts eller kommer att införas av regeringen angående arten eller kvaliteten på de använda materialen.

Artikel 11 - Leverans och utförande
Företaget kommer att vidta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av produktbeställningar.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast kan utföras delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.
I händelse av uppsägning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter uppsägningen.Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra ett försök att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges tydligt och begripligt att en ersättningsartikel levereras.Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas.Kostnaderna för eventuell returfrakt skall bäras av entreprenören.
Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till leveransen till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten får när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en maximal uppsägningstid på en månad.
Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående stycken:sägas upp när som helst och inte begränsas till att sägas upp vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av honom;alltid säga upp med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv.

Förlängning
Ett tidsbegränsat kontrakt som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter förnyas underförstått för en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas genom tyst medgivande på obestämd tid om konsumenten kan säga upp det när som helst med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter, dock mindre än en gång per månad.Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.VaraktighetOm ett avtal varar längre än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och skälighet talar emot en uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning
Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har börjat löpa.

I händelse av ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten har skyldighet att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till entreprenören.
Om konsumenten inte betalar har entreprenören rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar, att debitera de rimliga kostnader som meddelats i förväg till konsumenten.


Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till entreprenören inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har hittat bristerna.
Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om ett klagomål anses giltigt av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.


Artikel 15 - TvisterPå avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller, gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.